Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. június 1. (csütörtök) 11:48 Tünde névnapja van
 
Tűzgyújtási rendelet

Mezőkövesd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
13/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete


kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról


Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd város közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.
(2) A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék és egyedi tüzelőberendezésekben folytatott égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.

 

2. §

(1) Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell.
(2) Kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.
(3) Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával kizárólag munkanapokon 5.00 óra és 7.00 óra, továbbá 18.00 óra és 19.00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.
(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(5) A tűz őrzéséről, állandó felügyeletről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.
(7) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

 

3. §

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.
(2) Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben nem égethetők.

 

4. §

(1) Aki e rendeletben meghatározott előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendeletben foglaltak alapján.
(2) Az e rendeletben megállapított rendelkezések betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi, amely jogsértés esetén eljár az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél.

 

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
 

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester


A rendelet kihirdetésének dátuma: 2013. év május hó 30. nap


Dr. Kovács András
aljegyző

 

Általános indokolás

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás alapját a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet alkotja. A fentiek alapján helyi önkormányzati rendelet a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő, további tiltó vagy korlátozó rendelkezéseket.Részletes indokolás

1. §

Megállapítja a rendelet területi, személyi és tárgyi hatályát.


2. §

A rendeletnek megfelelő tevékenység a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével történhet. A végrehajtás helyi sajátosságait és feltételeit szabályozza.


3. §

Tüzelőberendezések alkalmazásával és tilalmával kapcsolatos szabályok.


4. §

Jogkövetkezményeket határozza meg.


5. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés