Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 19. (csütörtök) 19:56 Ivó, Milán névnapja van
 

 
Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására.


A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása.

I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál bejegyzett, Mezőkövesdi székhellyel /telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.

II. Pályázati feltételek:  

(1) A támogatásra az az  I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:

a) a matyó népi kultúra megőrzése, matyó hagyományok ápolása vagy,
b) a sport, az egészségmegőrzés területén biztosítsa a város közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés területén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére vagy,
d) a helyi idegenforgalom, a helyi gyógy-turizmus fejlesztése,  vagy
e) a közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy
f) a közrend, a közbiztonság védelme.

(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki:

a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött városi kezdeményezésű, szervezésű rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül álló, Mezőkövesden élő személyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek megvalósítására adott évben vállalkozik.

(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet esetén a (2) bekezdésben foglaltak hiányában a szervezet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény megvalósításához kíván segítséget nyújtani.

(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg felosztásánál figyelembe veszi a (2) bekezdésben foglalt feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív tagjainak létszámát.

(5) A működési célra igényelhető és kapható támogatás összege az adott szervezet teljes működési költségének maximum 70%-a lehet.

III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

IV. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. Az önerő nem csak készpénz, hanem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni felajánlásnak forintban kifejezhetőnek kell lennie.

V. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:
A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani, a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával. A pályázat benyújtásáért pályázati díjat nem számolunk fel.
Pályázati hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája (Polgármesteri Hivatal „A” épület I. em. 23. sz.)  
Benyújtási határidő: 2016. március 31.
Elbírálás: 2016. április 29.
A pályázati adatlap a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodájában (Polgármesteri Hivatal „A” épület I. em. 23. sz.)  térítésmentesen igényelhető, illetve letölthető a www.mezokovesd.hu honlapról.

VI. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, arról a Képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt.

VII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás keretében történik. A támogatási összeg folyósítása a támogatott nevére szóló bankszámlaszámra történik. A támogatási összeg több részletben folyósítható, a támogatott által beadott írásos kérelem alapján.

VIII. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi szervezet a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.

IX. Egyéb rendelkezések:


(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterVissza

 

 


Weboldalkészítés