hu en de pl
ma 2020. október 25. (vasárnap) 20:51 Blanka, Bianka névnapja van

Közlemény óvodai beiratkozásról

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbiak szerint történik.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Felhívom a Kedves Szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
 
Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Ennek ellenére ajánlott, legalább telefonon vagy e-mailben felvenni a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztatni, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.
 
A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde elérhetőségei:
e-mail cím: kpovoda.mk@gmail.com
telefon: 49/411-892, 49/412-619

A lakóhely szerinti körzetes óvodáról, a felvételi körzetekről a https://kir.hu/korzet honlapon tájékozódhatnak a szülők. Amennyiben bármely tagóvodában a maximális csoportlétszámot meghaladja a jelentkező gyerekek száma, abban az esetben a gyermek abba a tagóvodába kerül felvételre, ahol van még hely. 
 
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
 
Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a Rendelet 20. § (2) bekezdésének előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályát az alábbi címen: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalához.
jaras.mezokovesd@borsod.gov.hu Hajnerné Tóth Ágnes Hatósági Osztály
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél (Rendelet 20. § (2c)).

A beiratkozáshoz szükséges alábbi iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor:
    • a szülők vagy más törvényes képviselő által kitöltött az „Óvodai felvétel iránti kérelem” című nyomtatvány. (A nyomtatvány elérhető a https://www.mezokovesdiovoda.hu/ linken a letölthető dokumentumok menüpontban);
    • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy ennek hiányában a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány;
    • TAJ kártya;
    • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
    • a szülő vagy más törvényes képviselő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (a veszélyhelyzet idején lejárt igazolványok érvényessége automatikusan meghosszabbodik, így ezek bemutatását is elfogadjuk); továbbá
        ◦ amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyik szülő gyakorolja, szükséges a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló gyámhatósági jegyzőkönyv vagy bírósági ítélet,
        ◦ amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, szükséges a gyámhivatal gyámkirendelő határozata.

A jogorvoslati eljárás szabályai
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).
Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.
A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.


A Rendelet 20. § (1b) bekezdése szerint:
 „A hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.”


Dr. Jakab Orsolya
    Mezőkövesd Város Jegyzője
 


Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés