Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. június 2. (péntek) 17:39 Kármen, Anita névnapja van
 
MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek életminőségének javítása érdekében a település szabályozási tervével összhangban illetékességi területére vonatkozóan a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: környezetvédelmi tv.) 46. § (1) b. pontjában foglaltak szerint önálló települési környezetvédelmi programot dolgozott ki, melyet a Képviselő-testület 65/2010. (III. 31.) számú határozatával jóváhagyott.


A környezetvédelmi program felülvizsgálata a 240/2012. (IX. 26.) önkormányzati határozattal megtörtént, illetve távlati célokkal kiegészítésre került.

Az állampolgárok a helyi környezetvédelemmel összefüggő feladatok megoldásában személyesen (társadalmi, illetve civil szervezeteik révén) vagy választott képviselőik útján vesznek részt.


1. A program főbb célkitűzései

A főbb elérendő, megvalósítandó célok a környezetvédelmi tv. 1. § (2) bekezdésének alapulvételével:

1.1. A környezet igénybevételével, terhelése és szennyezése csökkentésével összefüggő helyi feladatok számbavétele, a károsodások megelőzése, a károsodott környezet helyreállítása.

1.2. Az emberi egészség védelme, az életminőség helyi környezeti feltételeinek a javítása helyi felvilágosító munka útján.

1.3. A helyi természeti erőforrások megőrzése, fenntartása, az azokkal való észszerű, takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodás személyi, szervezeti és anyagi feltételeinek megteremtése.

1.4. A helyi környezetvédelmi feladatok összhangba hozása az egyéb önkormányzati feladatokkal, az utóbbiaknál a környezetvédelmi eljárások kiemelt megjelenítése.

1.5. A helyi (civil) szerveződési formák bekapcsolása a környezet védelmére irányuló tevékenységbe, azok igénybevétele a környezet állapotának feltárásában, megismertetésében, a lakosság szemléletének alakításában.

1.6. A helyi gazdaság (vállalkozások) működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a környezeti követelményekkel való összehangolása, azoknak a preferenciáknak a megteremtése, amelyekkel a helyi vállalkozók érdekeltekké tehetők a helyi környezetvédelmi feladatok megoldásában.

1.7. A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági munka személyi, szervezeti és tárgyi feltételeinek a megteremtése, fenntartása, fejlesztése.


2. A környezetvédelem helyi feladatai és megoldásuk főbb módozatai

Az előírt feladat- és hatáskörök ellátását, ezek színvonalát és a megoldásra váró teendőket az önkormányzat rendszeresen elemzi és ellenőrzi a következő területeken:

    2.1. Talaj és talajvíz védelme
    2.2. Települési környezet tisztasága, kommunális hulladék kezelése
    2.3. Csapadékvíz elvezetése, belvíz elleni védekezés
    2.4. Kommunális szennyvíz kezelése
    2.5. Levegőtisztaság védelme
    2.6. Zaj- és rezgés elleni védelem
    2.7. Közlekedés- és szállításszervezés
    2.8. Ivóvíz ellátás
    2.9. Zöldfelület-gazdálkodás
    2.10. Energiagazdálkodás
    2.11. Környezetbiztonság

Az egyes környezetvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos teendők:

2.1. Talaj és talajvíz védelme

• A talaj védelmével kapcsolatos hatósági jogkört az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( 3501 Miskolc, Mindszenti tér 4. sz.) valamint a B-A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (3526 Miskolc, Blaskovics L. út 24.) gyakorolja. A talaj esetleges szennyeződésének bekövetkezése esetén az önkormányzat fenntarthatósági megbízottja a szükséges intézkedést megteszi.

Az illetékességi területen (bel- és külterület) bekövetkezett és az önkormányzat tudomására jutott szennyezést az eljárni jogosult szerveknek azonnal jelenteni kell.

Kiemelt figyelmet kell szentelni a volt katonai repülőtéren fennálló és korábban észlelt szennyezések felszámolásához tartozó (az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 11.498-6/2005. és 7.362-8/2007.sz. határozattal módosított 11.498-5/2005. sz. határozattal elrendelt) monitoringozási feladatok előírás szerinti teljesítésére.

A talaj védelme szempontjából kívánatos, hogy megszüntetésre kerüljenek az önkormányzati intézmények használaton kívüli földalatti olajtartályai.

A talaj és talajvíz védelme szempontjából fontos, hogy az illegálisan lerakott hulladék mielőbb eltávolításra kerüljön az esetleg benne lévő, csapadék hatására kioldódó és szennyezést okozó veszélyes anyagok miatt.

Nagy gondot kell fordítani a telepengedélyek kiadásánál arra, hogy a kérelmezők működésüket illetően pontos adatszolgáltatást mellékeljenek, amely alapján a tevékenységet ellenőrizni lehet. A talaj szennyeződése szempontjából megkülönböztetett figyelemben kell részesíteni a különböző bontó, tisztító, galvanizáló műhelyek tevékenységét.

2.2. Települési környezet tisztasága, kommunális hulladék kezelése

Mezőkövesd Város Önkormányzata a 20/2009. (VIII. 28.) ÖK. sz. rendeletével szabályozta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályait és díját.

A szilárd hulladék gyűjtésének korszerű, szervezet módon történő végzését a REMONDIS Tisza Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles u. 149.), mint közszolgáltató végzi, a hulladék elhelyezése a szigetelt tiszafüredi lerakóba történik.

A hulladék egyes összetevőinek (papír, műanyag, üveg) szelektív gyűjtése működik, azonban azt a jövőben indokolt kiterjeszteni a zöld hulladékokra is részben az elhelyezésre kerülő hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése (ezen keresztül a tároló kapacitásának kímélése), részben a komposztálással újra hasznosítható szerves anyagok hasznosulása érdekében. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotát, azok környezetének tisztaságát rendszeresen ellenőrizni kell, szükség esetén a közszolgáltatást végző REMONDIS Tisza Kft-t értesíteni kell.

A 0225/3 hrsz. alatti bezárt, jelenleg átrakó állomásnak helyet adó hulladéklerakó rekultivációját el kell végezni.

A szállítási tevékenység által okozott környezetszennyezés mérséklése érdekében indokolt az építési-bontási hulladék (inert hulladék) elhelyezését helyben megoldani.

A hulladékgyűjtő edények rendszeres tisztítását, fertőtlenítő mosását el kell végezni a fertőzés, valamint a kellemetlen szaghatás kialakulásának megelőzése érdekében.

Tekintettel arra, hogy jelenleg a lakossági kommunális hulladékban veszélyes hulladék is található (pl.: festékes dobozok, elektronikai hulladék stb.) a lakosság részére évente egy alkalommal, lehetőleg az év azonos időszakában veszélyeshulladék-gyűjtési akciót kell szervezni a veszélyes hulladék átvételére, kezelésére feljogosított vállalkozás közreműködésével. Erről a város lakosságát időben tájékoztatni kell.

Lehetőség szerint évente meg kell szervezni az elektronikai hulladékok (rossz TV-k, számítógépek, hűtők, stb.) gyűjtését.

A város jelentős gyalogos forgalommal terhelt részein egységes és esztétikus megjelenésű utcai hulladékgyűjtő edényeket kell elhelyezni, azok rendszeres ürítéséről és tisztításáról gondoskodni kell (intézmények, hivatalok környéke, Hősök tere, Szent László tér, buszmegállók stb.)

A település lakosságának, a civil szervezeteknek a bevonásával évente lehetőség szerint két alkalommal (tavasszal és ősszel) a szemléletformálást is segítő takarítási akciót kell szervezni. Ehhez a szükséges eszközöket és a szemét elszállítását biztosítani kell.

Az elsősorban a külterületi utak mentén kialakuló illegális hulladéklerakó helyeket
folyamatosan fel kell deríteni, és megszüntetésükről mielőbb gondoskodni kell. Meg kell előzni az újabb illegális lerakóhelyek kialakítását rendszeres ellenőrzéssel, tettenérés, illetve eredményes felderítés esetén visszatartó erejű büntetéssel.

A városban az árusok, a kereskedők stb. közterület-foglalásának ellenőrzésével fel kell deríteni és meg kell akadályozni az illegális területfoglalásokat. A legálisan igénybe vett területen a rendet, a göngyöleg és a hulladék megfelelő tárolását és elszállítását, a terület tisztán tartását meg kell követelni.

Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a zöld hulladék gyűjtésére, egyben zöld hulladék hasznosítási lehetőségek felkutatása.

2.3. Csapadékvíz elvezetése, belvíz elleni védekezés

Városunk síkvidéki fekvése folytán a csapadékvíz elvezetése fontos feladat, azonban a szakszerűen kiépített elvezető rendszer kiépítettsége alacsony szintet ér el.

A csapadékvíz elvezetéséről készült tanulmánytervben foglaltak szerint meg kell valósítani a város csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítését. A megvalósítás során figyelembe kell venni azt a törvényi szabályozást, hogy a szennyvízelvezető rendszer nem terhelhető csapadékvízzel.

A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer (nyílt árkok és zárt csapadékcsatornák) rendeltetésszerű működését, karbantartását, a műtárgyak fenntartását biztosítani kell.

A belvíz elleni preventív védekezés jegyében gondoskodni kell a víz elvezetését szolgáló árkok folyamatos karbantartásáról a külterületen is.

A csapadékvíz elszennyeződésének megelőzése, illetve a szennyeződés minimalizálása érdekében a közterületen észlelt vagy bekövetkező jelentősebb olajszennyeződést (pl. közúti baleset következtében) azonnal meg kell szüntetni a szennyező anyag homokkal való felitatása útján.

A város közigazgatási területén keresztül haladó állandó, vagy időszakos vízfolyások medrét a növényzettől, hordaléktól és hulladéktól rendszeresen meg kell tisztítani, környezetét esztétikussá kell tenni.

2.4. Kommunális szennyvíz kezelése

Településünkön a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége, a közüzemi csatornára rákötött ingatlanok arány jelenleg kb. 70%-os mértékű.

A talaj és talajvíz minőségének védelme érdekében a szennyvízcsatorna hálózatot az egész városban ki kell építeni, az ingatlanok tulajdonosait ösztönözni kell a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötésre.

Ahol még nincs kiépített szennyvízcsatorna, ott kizárólag zárt rendszerű, szakszerűen megépített, zárt szennyvízgyűjtőt szabad engedélyezni.

Az illegális szennyvízbekötéseket (ásott kutakba, csapadékvíz elvezető rendszerre) fel kell tárni és meg kell szüntetni.

A csapadékvíz elvezető rendszer megfelelő működése révén biztosítani kell a csapadékvíz szennyvízcsatorna hálózatba való bejutásának (infiltráció) megakadályozását – megelőzve ezzel a tisztítómű indokolatlan terhelését, az ezzel járó energiapazarlást és környezetterhelést, az üzemeltetési költségek emelkedését.

A szennyvíztisztító telep által kibocsátott, tisztított víz előírt minőségének biztosítása érdekében szükséges a meglévő iszapprés felújítása, a tervezett csatornahálózat fejlesztés következtében előálló terhelés növekedésre tekintettel pedig a kapacitás bővítése érdekében indokolt egy új, korszerű iszapprés üzembe állítása.

A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére vonatkozó feladatokat önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

2.5. Levegőtisztaság védelem

A 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet szerint az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartoznak a háztartási berendezések és a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések által okozott levegőszennyezés.

A 140 kW alatti légszennyező forrásokról telephely szerinti nyilvántartást kell vezetni. A légszennyezők levegőterheléséről vezetett nyilvántartási adatokat kérésre az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek meg kell küldeni.

A városban a környezetben is érzékelhető bűzzel járó tevékenység nem engedhető meg.

A levegő tisztaságának védelme érdekében a városban semmilyen, a hatályos határértéket meghaladó légszennyezéssel járó tevékenységet folytatni, új építményt elhelyezni, illetve ilyen célra hatósági engedélyt adni nem szabad.

Az avar és kerti hulladék égetéséről önkormányzati rendeletet kell alkotni.

A levegőtisztaság-védelmi előírások, tilalmak megszegőivel szemben hatósági intézkedést kell kezdeményezni.

A városban benzinkút csak a legkorszerűbb technológiával üzemelhet, amely a lefejtés és töltés közbeni párolgást megakadályozza. Új töltőállomás létesítésénél az építési engedélyt csak ilyen feltételek biztosítása esetén lehet kiadni.

Az önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanokat évente minimum 2 alkalommal kaszáltatni kell az allergén hatású gyomnövények (üröm, parlagfű, stb.) visszaszorítása érdekében. A magántulajdonban lévő fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben hatósági intézkedéssel kell kikényszeríteni a védekezést. A külterületi gyomos ingatlanokat a területi beazonosítása után azonnal jelenteni kell az eljárni jogosult B-A-Z megyei Megyei Szakigazgatási Hivatal Hivatal Növény- és Talajvédelmi Szolgálat felé.

A 3. sz. főút elkerülő szakasza mellett, a város felőli oldalon a levegőtisztaságot és zaj elleni védelmet egyaránt szolgáló védő erdősávot kell kialakítani. Ennek érdekében az út melletti területsáv beépítését korlátozni kell, ennek akadályoztatása vagy ellehetetlenülése esetén ösztönözni kell az ingatlantulajdonosokat fák telepítésére.

A szálló- és ülepedő por szennyezettség csökkentése érdekében az összközműves utakat szilárd burkolattal kell ellátni.

2.6. Zaj- és rezgés elleni védelem


Városunkban a zajártalom nem jelentős, a meglévő döntően a közlekedésből, jelenleg elsősorban a vasúti közlekedésből származik.

A Budapest-Miskolc vasútvonal mentén a vasúti pályatest mindkét oldalán zajcsökkentő növényzet, illetve fa telepítését kell kezdeményezni a MÁV-nál.

Szorgalmazni kell a közeljövőben magántőkéből megvalósuló repülőtéri fejlesztés legszigorúbb európai környezetvédelmi normáknak megfelelő módon történő megvalósulását.

Szolgáltató tevékenység esetén a zajkibocsátási határértékek megállapítása, az előírt határérték túllépése esetén a zajbírságot kell alkalmazni.

A vállalkozói tevékenység ellenőrzése során vizsgálni kell a zaj- és rezgésvédelmi előírások betartását és szükség esetén hatósági intézkedéseket kell tenni.

A lakossági bejelentéseket a helyszínen ki kell vizsgálni, indokolt esetben zajszint mérést kell végeztetni, a mérési jegyzőkönyv alapján indokolt esetben hatósági intézkedést kell foganatosítani.

A késő esti és éjszakai órákban, főként a hétvégén és fiatalok részéről tapasztalt, igen hangos, ezért az érintett lakosságot jelentős mértékben zavaró, irritáló motorozás és autós randalírozás ellen a rendőrség közreműködésével fel kell lépni.

2.7. Közlekedés- és szállításszervezés

Településünkön a tömegközlekedés nem túl jelentős, síkvidéki fekvése és a hagyományok folytán számottevő a kerékpáros közlekedés, melyet környezetkímélő volta és a testmozgást, az egészséges életmódot is elősegítő hatása miatt indokolt ösztönözni, feltételeit javítani.

A kerékpáros közlekedés lehetőségét és biztonságos gyakorlását kerékpárutak építésével elő kell segíteni (pl.: Lövői úton).

Az akadálymentes és biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek javítása érdekében a város rossz állapotban lévő járdáinak felújítását ütemezetten el kell végezni, a gyalogos átkelőknél a kiemelt szegélyt le kell süllyeszteni.

Lakóövezetben el kell érni, hogy minden utcában legalább egy oldalon szilárd burkolatú járda épüljön meg akadálymentesített kivitelben.

A város központi részén (pl. Közösségi Ház környezetében, autóbusz pályaudvar térségében) további parkoló helyeket indokolt létesíteni.

Azokban az utcákban, lakóterületeken, ahol erre lakossági igény jelentkezik és a feltételek megteremthetők „lakó-pihenő” övezeteket kell kialakítani a közlekedés biztonságának fokozása és a lakók forgalom általi legkisebb zavarása érdekében.

2.8. Ivóvíz ellátás

Városunkban a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a közüzemi hálózatról biztosított, a jelenleg bekötéssel nem rendelkező ingatlanoknak a rákötés lehetősége adott, ezért minden ingatlan ellátottnak minősül.

Feladatként jelentkezik a meglévő vízvezeték hálózat fokozatos rekonstrukciója a hálózaton jelentkező magas, kb. 30% mértékű veszteség miatt.

Ösztönözni kell a jelenleg hálózatra rá nem kötött ingatlanok bekötését, ezzel párhuzamosan az üzemelő közkifolyók számát lehetőség szerint csökkenteni kell.

A városban jelenleg még működő artézi kutakat indokolt megőrizni, működésüket biztosítani, felújításukról gondoskodni kell.

Meglévő artézi kutak felújítása, felülvizsgálata, illetve új kutak fúrásának lehetősége.

2.9. Zöldfelület-gazdálkodás

Mezőkövesd város ún. zöldfelület ellátottsági mutatója jelenleg 28 m²/fő, ennek mértékét a jövőben lehetőség szerint növelni kell.

A szabályozási tervek elkészítése során a zöldfelületek fejlesztését, a zöldterületek növelését biztosítani kell.

A parkok, zöldterületek szakszerű és színvonalas ápolásához, fenntartásához szükséges fedezetet a költségvetésben biztosítani kell.

A játszóterek játszóeszközeinek biztonságát, a szabványban előírtaknak való megfelelőségét biztosítani kell. A nem szabványos eszközöket le kell szerelni, helyettük korszerű, biztonságos, a hatályos szabványoknak megfelelő játszóeszközöket kell kihelyezni.

A kitört, kiszáradt, kivágásra kerülő fák pótlásáról, az elöregedett fák cseréjéről várostűrő, a hely adottságaihoz igazodó (magasság, lombkorona alakja, stb.) fák telepítésével kell gondoskodni. Új fák telepítésénél, fapótlásnál az allergén hatást okozó növényzet, fák telepítését mellőzni kell (nyírfa, mogyoró, fűzfa stb.).

Meg kell akadályozni az engedély nélküli, elsősorban a Katonai-tavak környékén tapasztalható fakivágásokat, a cserjék, bokrok, virágágyások rongálását, bekövetkezésük esetén az ismert elkövetők ellen lehetőség szerint szankciót kell alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy Mezőkövesd várostól a nagyobb összefüggő erdőterületek messze vannak, távlatilag kívánatos lenne a viszonylag könnyen, illetve rövid idő alatt elérhető Katonai-tavak környezetében a szabadtéri pihenést szolgáló erdő kialakítása.

A település síkvidéki jellege miatt nem rendelkezik szánkózásra alkalmas természetes dombbal, lejtővel, ezért távlatilag kívánatos lenne ilyen mesterséges kialakítására az építkezések, beruházások során kiszoruló tiszta föld felhasználásával a Júlia utca térségében.

2.10. Energiagazdálkodás

Részben a környezet terhelésének csökkentése, részben pedig az önkormányzat gazdálkodásának segítése, a takarékosság fokozása érdekében keresni kell az energia megtakarítást, illetve energiahatékonyságot javító beruházások megvalósításának lehetőségét (pl. az önkormányzati épületek külső határoló szerkezeteinek hőszigetelése, nyílászáró szerkezetek mai szabványoknak megfelelőre való cseréje, az elfolyó gyógyvíz hőenergiájának hasznosítása, a gázüzemű kazánok cseréje, felújítása során a legkorszerűbb kondenzációs gázkazánok alkalmazása, energiatakarékos közvilágítási lámpák alkalmazása).

Törekedni kell a megújuló és alternatív energiaforrások fokozott mértékű igénybevételére (pl. napelemek, napkollektorok igénybevétele, hőszivattyús hőellátás alkalmazása).

A vállalkozói szektor beruházásainál ösztönözni kell az energiahatékony technológiák, a lakossági ingatlanfejlesztéseknél (lakásépítés, -felújítás, -bővítés) az energiahatékony műszaki megoldások alkalmazását.

Energiatanúsítvány megszerzése önkormányzati épületekre az energiahatékonyabb működtetés lehetőségének felkutatása érdekében.

Nyertes energetikai pályázatok megvalósítása: Polgármesteri hivatal épületének, Városi Sportcsarnok és Bayer Róbert Városi Kollégium energetikai korszerűsítése.


2.11. Környezetbiztonság

Az önkormányzat veszélyelhárítási alaptervét a Települési Polgári Védelmi Parancsnokságnak negyedévenként felül kell vizsgálni.

A Helyi Védelmi Bizottság a terveit évenként felülvizsgálja.


3. A környezet védelmét szolgáló egyéb önkormányzat intézkedések

A Képviselő-testület a környezetvédelemben közreműködő civil, illetve társadalmi szervezeteket munkáját segíti, működésüket a költségvetés függvényében támogatja.

A Képviselő-testület fontos feladatának tekinti a környezeti ismeretek terjesztését és fejlesztését (óvodai és iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés). E célkitűzések megvalósításához elsősorban szakmai tanácsadással, környezetvédelmi tárgyú vetélkedőkhöz anyagi és tárgyi segítséggel és egyéb módon járul hozzá.

Környezet-tudatos magatartás oktatása az iskolákban szervezett formában.


4. Koordináció, tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság

4.1. Koordináció

Az önkormányzat a környezet védelme érdekében – a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszában – együttműködik a helyi és illetékes állami szervekkel, a természetes személyekkel és szervezeteikkel, valamint mindezek érdekvédelmi szervezeteivel, továbbá más helyi és területi intézményekkel.

Az önkormányzat folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, hogy mely feladatokra hozhatók létre gazdaságosan – más önkormányzattal társulásban – közös környezetvédelmi beruházások.

4.2. Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság

Az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján a rendelkezésre álló tájékoztatási eszközökkel a hatósági jogalkalmazás során mindenkinek biztosítja azt a jogot, hogy megismerhesse a környezetére vonatkozó tényeket, adatokat.

A Környezetvédelmi Program teljesítéséről a lakosságot évente tájékoztatni kell. Ennek fórumai lehetnek: Mezőkövesdi Újság, közmeghallgatás, önkormányzat honlapja, fogadónap.

A környezetvédelmi programot az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


5. A környezetvédelmi program végrehajtása


Az önkormányzat:

biztosítja a végrehajtás
    - személyi, szervezeti feltételeit
    - anyagi, dologi feltételeit (költségvetés, pályázatok)

a Környezetvédelmi Alap működésén keresztül biztosítja a környezetvédelmi feladatok finanszírozását

figyelemmel kíséri a környezetvédelmi programban meghatározott feladatok megoldását. A programot szükség szerint – de legalább két évente – felülvizsgálja.


6. Vegyes rendelkezések

A Környezetvédelmi Programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak (Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) előzetesen véleményezésre meg kell küldeni (környezetvédelmi tv. 48. § (3) bekezdés).Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés